Leiden de EU-klimaatplannen tot een Europese dictatuur? - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Economie en ondernemen

Leiden de EU-klimaatplannen tot een Europese dictatuur?

Twan Houben 8 min leestijd 11 juni 2023
Foto CC BY by Hannah Ritchie

De EU wil in 2050 het eerste CO2-neutrale continent ter wereld worden. Hoe noodzakelijk, realistisch en betaalbaar is dat? Wat we tot dusver weten is dat diezelfde EU tot 2030 daarvoor een astronomisch bedrag van 1.000 miljard euro (Europees belastinggeld) wil uitgeven. Daarbij blijft het niet. Tussen nu en 2027 wordt een aantal Europese verordeningen in ons land van kracht als Nederlandse wet. Die wetten zijn zo dwingend dat Europa op een dictatuur gaat lijken.

de eu green deAL

Deze website van de EU legt uit waarom het gaat bij de Green Deal:

 • Een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen het jaar 2050
 • Economische groei zonder uitputting van grondstoffen
 • Geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten

Klinkt op zich allemaal positief nietwaar? Waar zitten dan de adders onder dat groene gras?

Het oorspronkelijke plan voor de Green Deal stamt uit december 2019, aldus deze website. Vanaf 2020 is dit plan aanzienlijk aangepast. De Europese Commissie gebruikte de covidcrisis om zowel de wetgeving als de financiële omvang van de Green Deal fors te verzwaren. Argument hiervoor is dat de coronapandemie de Europese economie enorm heeft verzwakt en dat dit gecorrigeerd kan, c.q. moet worden door astronomische investeringen in bedrijven die zich met de energietransitie bezighouden.

Aanvankelijk gaf de EU aan dat een derde van de 1,8 biljoen euro aan investeringen uit het NextGenerationEU-herstelplan en de zevenjarige EU-begroting zou worden gebruikt om de Europese Green Deal te financieren. Inmiddels is dat dus opgelopen naar 1.000 miljard euro volgens het European Green Deal Investment Plan dat afkomstig is van The Von der Leyen Commission.

Van de 1.000 miljard euro zal 500 miljard uit de EU-begroting worden gehaald, 250 miljard wordt door de Europese Investeringbank bij elkaar gebracht, terwijl de resterende 250 miljard euro van individuele lidstaten en private investeringsbedrijven moet komen.

De coronapandemie leidde tot de volgende stap; Next Generation EU

De Green Deal is in 2020 door het uitbreken van de pandemie geïntegreerd in een nieuw – nog veel omvangrijker – EU-plan.

Dit uitgebreidere plan omvat een totaalbedrag van maar liefst 2.018 miljard euro. Dat is opgebouwd uit de Europese Meerjaren Begroting van 2021 tot 2027 en de begroting van het Next Generation EU-plan. Van dit bedrag is dus circa 1.000 miljard euro voor de in 2019 ontworpen EU Green Deal. Het resterende bedrag van 1.018 miljard euro wordt uitgekeerd aan EU-lidstaten ter compensatie van de schade door de coronapandemie.

Maar de bedragen die de lidstaten ontvangen uit Brussel als schadecompensatie, mogen alleen aan specifieke door de EU geformuleerde doelen worden uitgegeven. Dat zijn hoofdzakelijk nieuwe milieudoelen.

“Een aantal nieuwe EU-wetten met directe werking op de zakelijke en persoonlijke leefsituatie van burgers kunnen tot massale faillissementen gaan leiden. De onrust die daardoor ontstaat kan escaleren, waardoor steeds intensiever staatsoptreden tegen opstandige burgers nodig zal blijken”

Hoe ziet Next Generation EU er voor Nederland uit?

Van in de totaal meer dan 806 miljard euro uit het Next Generation Plan krijgt Nederland slechts 4,7 miljard toegekend, aldus deze EU-website. Nederland betaalt jaarlijks ca. 10 miljard aan de EU.

De door de EU toegekende Next Generation subsidies aan Nederland moeten als volgt besteed worden:

 • 48 procent aan klimaat­doelstellingen, waaronder investeringen voor het koolstofvrij maken van de economie. Dit geld gaat naar zowel de industrie als private huishoudens.
 • 26 procent aan de digitale transitie.Het gaat onder meer om investeringen in kwantum­technologie, artificiële intelligentie, digitaal onderwijs en digitale overheid, zoals de invoering van de digitale ID en een digitaal Europees rijbewijs. Het plan omvat ook hervormingen voor  informatiebeheer voor een open en transparant openbaar bestuur, waaronder de nationale bestrijdingsplannen voor desinformatie. Over desinformatie-bestrijding publiceer ik een apart artikel.
 • De resterende 26 procent zijn investeringen en hervormingen om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen. Denk aan investeringen in duurzame mobiliteit zoals de 15-minutensteden, subsidies op elektrische auto’s en het natuurherstel conform de Natura 2000-verordeningen.
Steeds grotere dwang en drang nodig om de EU klimaatdoelstellingen te behalen

Bij alle hierboven genoemde EU-initiatieven zijn indirect belastinggelden aan EU-lidstaten onttrokken. Daarnaast is er een aantal nieuwe EU-verordeningen in de maak die (binnenkort) kracht van wet in Nederland krijgen, zonder dat een parlement zich erover heeft kunnen uitspreken. Erger nog, die kracht van wet krijgen zonder democratische inspraak en die diréct een verlagend effect hebben op ieder zijn persoonlijk besteedbaar inkomen en/of persoonlijke bewegingsvrijheid. Ik verwacht dat miljoenen Europeanen, c.q. Nederlanders in grote financiële problemen gaan komen door onderstaande – nieuwe – Europese wetgeving.

Een aantal nieuwe EU-wetten met directe werking op de zakelijke en persoonlijke leefsituatie van burgers kunnen tot massale faillissementen gaan leiden. De onrust die daardoor ontstaat kan escaleren, waardoor steeds intensiever staatsoptreden tegen opstandige burgers nodig zal blijken. Het is niet uitgesloten dat de EU-klimaatdoelen alleen te halen zijn onder invoering van een Europese dictatuur.

Over welke wetgeving gaat het?

Natura 2000-verordening, c.q. stikstofwetgeving

Natura 2000 is het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden ter wereld. Het biedt een toevluchtsoord voor Europa’s bedreigde soorten en habitats. Nederland heeft 162 Natura 2000-gebieden.  

Deze zijn destijds alle aangewezen door de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). De consequentie hiervan is dat alle bedrijven moeten verdwijnen die binnen een straal van 25 kilometer rondom een Natura 2000-gebied zijn gehuisvest en die een stikstofdepositie achterlaten in dat gebied.

In de praktijk zijn dit meestal veehouderijen. Daarvan moeten er vijfhonderd worden beëindigd, aldus een artikel in de Volkskrant. Daarvoor heeft de regering 476 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot dusver hebben slechts zo’n dertig veehouders zich laten uitkopen. Het animo om te stoppen is gering. Het gevolg hiervan zal gedwongen verkoop zijn. Gezien de boerenprotesten tot op heden, moeten grote weerstand en maatschappelijke onrust verwacht worden als deze EU-wetgeving met harde hand wordt afgedwongen.

De EU ESG-wetgeving

ESG is een afkorting voor Environmental, Social en Governance principes (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van de activiteiten van een bedrijf of een belegging.

De EU heeft de afgelopen maanden een groot aantal vormen van regelgeving voor ESG-verplichtingen aangekondigd. De belangrijkste daarvan is Verordening 2020/852. Volgens KPMG geldt deze nieuwe EU-wetgeving vanaf het boekjaar 2024 voor alle in de EU gevestigde ondernemingen die – in totaal, dus inclusief werkmaatschappijen – aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoen;

 1. Minimaal 250 werknemers
 2. Minimaal 40 miljoen euro omzet
 3. Minimale balanswaarde van 20 miljoen euro

De ESG-regelgeving is zo omvangrijk en complex dat het bedrijven op hoge extra kosten gaat jagen, waardoor bedrijven van meer dan 250 werknemers minder concurrerend zullen zijn dan soortgelijke ondernemingen buiten de EU. Dat gaat extra faillissementen opleveren met verlies van honderdduizenden banen in Europa. In Nederland zal de werkloosheid ook gaan oplopen door deze EU-wetgeving.

EU Fit for 55-regelgeving

De EU Fit for 55-regelgeving is een groot pakket maatregelen om de CO2-uitstoot in de EU met maar liefst 55 procent te reduceren vóór het jaar 2030, slechts zeven jaar van nu. Voor Nederland betekent dit dat op korte termijn nieuwe wetten moeten worden gemaakt voor de volgende onderwerpen:

 • De aanscherping, c.q. verhoging  van het bestaande Emissiehandelssyteem (ETS)
 • Opzetten van een apart Emissiehandelssysteem voor gebouwen, voor het wegvervoer en voor het gebruiken van brandstoffen.
 • De geleidelijke invoering van een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) met bijbehorende belastingen
 • Strengere emissie-eisen voor voertuigen en bijmengverplichtingen voor biobrandstoffen
 • Het verhogen van de energiebelastingen
 • Reduceren van het aantal lucht- en scheepvaartbewegingen

Ook wordt rekening gehouden met de mogelijke (forse) lastenverzwaring voor huishoudens, bedrijven en maatschappelijke organisaties (zoals maatschappelijk vastgoed), aldus deze Kamerbrief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De wetgeving die uit de EU-Fit for 55 regelgeving komt, zal alle Nederlanders direct in de portemonnee raken en de concurrentiekracht van ons land ondermijnen.

In het verlengde van het bovenstaande is minister Rob Jetten van plan de aanschafbelasting op auto’s (BPM) te verdubbelen vanaf 2025. Op de goedkoopste kleine auto in Nederland – Kia Picanto – moet dan nieuw 2.600 euro meer aan belasting worden betaald. Voor een BMW uit de 5-serie praten we over 10.000 tot 15.000 euro meer aan BPM dan in 2023. Niet meer op te brengen.

Vanaf 1 juli a.s. gaat de accijns op benzine maar liefst 0,14 euro per liter omhoog. Nederland raakt nog dit jaar aan de bedelstaf.

Je woonhuis renoveren of verlaten als je niet meer het juiste energielabel hebt

Als het aan Eurocommissaris Frans Timmermans (Green Deal) ligt, mogen woningen vanaf 2030 niet langer energielabel G hebben. Drie jaar later moet ook label F zelfs helemaal verdwijnen.

Naar schatting heeft zo’n 15 procent van de woningvoorraad in de EU-lidstaten energielabel G of F. Door die per 2033 naar ten minste energielabel E te brengen, verwacht Timmermans ‘iets’ te kunnen doen aan de CO2-uitstoot van woningen die in de EU momenteel zo’n 36 procent van de totale uitstoot bedraagt.

In Nederland gaat het om 8,2 procent van de huidige woningvoorraad, ofwel circa 403.000 woningen. De gemiddelde kosten voor het renoveren van een woning naar een hoger energielabel, ligt tussen de  15.000 en 100.000 euro per woning, aldus dit artikel van ING. Kosten die eigenaren grotendeels zelf zullen moeten opbrengen. Voor de werkelijk armlastigen wil de EU een nieuw noodfonds in het leven roepen waarop EU burgers met een minimum inkomen – bijstandsniveau – een beroep kunnen doen. Dat fonds zal circa 72 miljard euro voor de hele EU omvatten.

Alle huizen moeten in 2033 gemiddeld voldoen aan energielabel B. Dat is een nieuw gezamenlijk standpunt van de EU-lidstaten, aldus dit artikel op EenVandaag. Dan gaat het opeens over 52 procent van alle Nederlandse woningen die gerenoveerd moeten wordenvóór 2033 – over slechts 10 jaar -ofwel 2.400.000 Nederlandse woningen. Tegen gemiddeld 55.000 euro aan kosten per woning, betekent dat een kostenpost van 132 miljard euro voor Nederlandse huizenbezitters door de ambitie van de EU om het eerste CO2-neutrale continent te worden.

Veel mensen zullen noodgedwongen hun huizen moeten verlaten als zij niet de financiële middelen hebben om aan de EU-klimaateisen te voldoen. Huizen die niet aan de klimaatdoelstellingen voldoen, mogen vanaf 2030 niet meer bewoond, noch te koop aangeboden worden volgens AI Financial. Deze regeling is ontleend aan de Europese Klimaatwet van 2021 en ook terug te vinden in deze stukken van het Europese Parlement.

Vanaf 2027 gaan betalen voor je persoonlijke CO2-uitstoot

De kern van de maatregelen is het strenger maken en uitbreiden van het systeem van CO2-certificaten voor vervuilers. Energiebedrijven en de zware industrie moesten de afgelopen jaren al zulke ‘emissierechten’ hebben om broeikasgassen te mogen uitstoten. Elk jaar geeft de EU minder van die rechten uit om de uitstoot omlaag te brengen en daarmee de industrie in Europa verder te beperken. Door de schaarste worden de CO2-uitstootrechten steeds duurder. Bedrijven moeten door het zogeheten emissiehandelssysteem (ETS) dus minder gaan uitstoten of meer betalen. Dat zal ten laste gaan van de groei en werkgelegenheid in de EU.

De EU CO2-obsessie in mondiaal perspectief

Het merendeel van de EU-klimaatwetgeving en daaraan gerelateerde kosten, zijn op reductie van CO2-uitstoot gericht. Von der Leyen haar doel is immers om als Europa het eerste CO2-neutrale continent te worden. Als je onderstaande tabel beziet, realiseer je dat dit idee als toppunt van bestuurlijke waanzin kan worden aangemerkt.


Op mondiaal vlak scoort de EU (9,8 procent) het laagste in de top 3 van CO2-vervuilers. China bezet de eerste plaats (met 27 procent van de mondiale uitstoot) en de VS de tweede plaats met 15 procent.

“Als meer dan 27 procent van de mondiale CO2-uitstoot uit China komt en de EU ‘slechts’ 9,8 procent veroorzaakt, waarom dan de Europese burger aan de rand van – of over de rand van – de financiële afgrond brengen?”

Laat dit allemaal even op je inwerken. Ook als je een groot fan van de EU en EU-politiek bent.

Als meer dan 27 procent van de mondiale CO2-uitstoot uit China komt en de EU ‘slechts’ 9,8 procent veroorzaakt, waarom dan de Europese burger aan de rand van – of over de rand van – de financiële afgrond brengen? Waarom is Nederland weer het braafste jongetje van de klas met extreme belastingverhogingen op brandstof, CO2-uitstoot, nieuwprijzen van auto’s en energielabels op woonhuizen? 

Het Europees en Nederlands bestuurlijk extremisme roept zo langzamerhand om gezamenlijke tegenactie vanuit de bevolking.

interessant artikel?