De desinformatiehype die duurzame werelddominantie moet dienen - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Economie en ondernemen

De desinformatiehype die duurzame werelddominantie moet dienen

Twan Houben 8 min leestijd 4 juni 2023
FotoiStockfoto

De laatste weken is er veel te doen over het bestrijden van desinformatie door de Nederlandse overheid. Parlementariërs Wybren van Haga en Pieter Omtzigt stelden hierover Kamervragen die deels nog beantwoord moeten worden. Wat verstaat de overheid onder desinformatie? Waar ligt de oorsprong van deze hype? Welke organisaties doen dit? Werkt de overheid met de bestrijding van desinformatie verdere afbraak van de democratie en vrije meningsuiting in de hand? Ik poog er een antwoord op te geven.

wat is desinformatie?

Op 25 april 2023 publiceerde NRC een onderzoeksartikel over de activiteiten van de Denktank Desinformatie. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS had deze al in 2018 (vóór de coronacrisis) laten oprichten. Volgens een artikel van Coen de Jong was dat om daarmee vooral misinformatie over vaccinaties te bestrijden.

Volgens deze website van de Rijksoverheid is desinformatie onware, inaccurate of misleidende informatie die met opzet wordt gemaakt en verspreid om geld te verdienen of om een persoon, sociale groep, organisatie of land te schaden.

Onder desinformatie wordt ook nepnieuws verstaan. Zo stelt de Rijksoverheid: “Onder nepnieuws wordt soms desinformatie en soms misinformatie verstaan. Het begrip nepnieuws wordt ook als synoniem gebruikt voor leugens en voor onzorgvuldigejournalistiek.”  Wat onder onzorgvuldige journalistiek wordt verstaan, kom je niet te weten. Dit artikel wellicht?

Het bestrijden van desinformatie is de redding van de democratie, aldus het kabinet

Vanaf 23 december 2022 pakt het kabinet van premier Rutte formeel desinformatie in ons land aan. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de volgende – tegenstrijdige – formuleringen:

“Een effectieve aanpak van mis- en desinformatie vraagt om een rijksbrede strategie waarin de waarden en grondrechten van onze rechtsstaat, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers vooropstaan. Daarin blijft het uitgangspunt dat het benoemen wat wel en wat geen desinformatie is en factchecken in eerste instantie geen overheidstaken zijn. Wanneer de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de maatschappelijke en/of economische stabiliteit in het geding is, kan de overheid wel optreden en desinformatie tegenspreken.”

In de uitvoerige brief die Staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer zond, wordt vooral ook veel aandacht besteed aan de gevaren van complottheorieën die steeds vaker opgeld doen en tot verzet tegen de gevestigde orde (lees: het kabinet) kunnen leiden. Dat verzet kan met bedreigingen en geweld gepaard gaan, aldus de brief.

De EU legde de basis voor het Nederlandse desinformatiebeleid

Zoals met de meeste nieuwe politieke initiatieven en ontwikkelingen in ons land, was ook hier de EU weer leidend bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving over desinformatie.

Op 5 december 2018 presenteerde de EU het Actieplan tegen Desinformatie voor de Europese Unie. De definities die in dit plan worden gebruikt voor termen als desinformatie, misinformatie en nepnieuws zijn letterlijk overgenomen in de bovengenoemde brief van Van Huffelen aan de Tweede Kamer van 23 december 2022. Het EU-plan uit 2018 noemt op pagina 4 – 6 het oprichten van nationale desinformatieorganisaties als onderdeel van het plan. Voilà, de desinformatiedenktank van staatssecretaris Blokhuis uit 2018.

“Wederom bewijs dat Nederland al enkele jaren vanuit Brussel wordt geregeerd. Niet meer vanuit Den Haag. Dat fungeert slechts als megafoon voor de EU”

Het op 5 december 2018 door de Europese Commissie gepubliceerde desinformatiebeleid geeft als grootste aanleiding voor dit nieuwe initiatief de in 2015 door Rusland verspreide desinformatie door de Russische mondiale staatszender Russia Today (RT). Inmiddels is deze zender verboden in de EU en verwijderd van alle satellietzenders en YouTubekanalen.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ollongren publiceerde op 18 oktober 2019 de eerste brief over het Nederlandse desinformatiebeleid aan de Tweede Kamer. De plannen in deze brief waren nagenoeg een kopie van het bovengenoemde EU-document van 5 december 2018. Wederom bewijs dat Nederland al enkele jaren vanuit Brussel wordt geregeerd en niet meer vanuit Den Haag – dat slechts nog fungeert als megafoon voor de EU.

De EU kan rechtstreeks ingrijpen bij desinformatie

Met als basis het Actieplan van 5 december 2018, heeft de EU inmiddels bindende wetgeving ontworpen om het internet in de EU aan banden te leggen.

Verordening (Eu) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 omvat de wettelijke verplichtingen waaraan iedere EU-lidstaat zich moet houden ter bewaking van onwelgevallige activiteiten op het internet. De Nederlandse tekst is uiteraard niet in het Nederlandse parlement besproken, maar wel bindend voor alle Nederlanders en in Nederland actieve bedrijven.

De volledige tekst is hier te vinden.

Onder deze nieuwe wetten vallen de volgende partijen die op het internet actief zijn:

  • ‘Caching’ en internettoegangsproviders.
  • Hostingdiensten die zorgen voor het opslaan van informatie die wordt verstrekt door en op verzoek van een ontvanger van de dienst.
  • Online platforms die ook informatie verspreiden onder het publiek, zoals sociale media en online marktplaatsen.
  • Zeer grote online platforms en zoekmachines (VLOP’s en VLOSE’s) met een gemiddeld maandelijks gebruikersbestand in de EU van ten minste 45 miljoen.

Tot de wettelijke verplichtingen voor bovengenoemde internetbedrijven behoren:

  • Adequaat reageren op EU-bevelen om op te treden tegen illegale inhoud op hun diensten en gebruikers te informeren over hun acties. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het door LinkedIn verwijderen van leden die ‘ongewenste content’ verspreiden.
  • Bijwerken van algemene voorwaarden waarmee het inhoudelijk ingrijpen op content wordt gelegitimeerd.
  • Periodieke transparantierapporten publiceren over gemodereerde inhoud op deze websites en socialmediaplatforms.
  • Het invoeren van kennisgevings- en actiemechanismen om platformgebruikers in staat te stellen illegale, c.q. onwenselijke inhoud te markeren en ervoor te zorgen dat deze door de aanbieder – bijvoorbeeld Facebook – kan worden verwijderd.
  • Alle onlineplatforms moeten ook een effectief intern klachtenafhandelingssysteem hebben en passende en evenredige maatregelen treffen om veiligheid van minderjarigen te waarborgen.

Naast alle bovenstaande verplichtingen moeten zeer grote platforms zoals Linkedin en Instagram uitgebreide periodieke risicobeoordelingen uitvoeren, bijvoorbeeld op de verspreiding van illegale inhoud en negatieve gevolgen die hun diensten zouden kunnen hebben voor maatschappelijke onrust, gendergeweld en maatschappelijke discussies. Ze moeten ook overeenkomstige risicobeperkende maatregelen nemen en zijn onderworpen aan auditverplichtingen door de EU.

EDMO; De 14 Regionale Internet en media waakhonden van de EU

Naast de wettelijke verplichtingen tot zelfcensuur van internetbedrijven uit VERORDENING (EU) 2022/2065 van 19 oktober 2022, heeft de EU ook een eigen ‘ministerie van Waarheid’ opgezet. Deze Europabrede organisatie heet de European Digital Media Observatory (EDMO).

EDMO is een Europese multidisciplinaire gemeenschap die academische onderzoekers, factcheckers, mediabeoefenaars, experts op het gebied van digitale geletterdheid en andere relevante actoren bijeenbrengt om desinformatiecampagnes in heel Europa actief op te sporen, te analyseren en bloot te leggen.

Aanvankelijk bestond deze uit acht regionale organisaties die in 2021 het leven zagen. Dit jaar zijn daaraan nog zes nieuwe regionale organisaties toegevoegd die begin 2024 actief zullen worden bij het opsporen van onwelgevallige info op het Europese internet.

BENEDMO; de Belgisch – Nederlandse poot van EDMO

De Vlaams-Nederlandse samenwerking tegen desinformatie, voor en door factcheckers, mediaprofessionals, wetenschappers en andere experts, heet BENEDMO. Iedere maand publiceren zij een overzicht van de factchecks van de maand daarvoor in het Vlaams-Nederlandse werkgebied. Die van april zijn hier te vinden.

In april werd wederom ‘fake’-nieuws over het World Economic Forum (WEF) onderzocht, maar ook werd de nieuwste loot binnen het Nederlands omroepbestel, Ongehoord Nederland, onder de loep genomen. Over Ongehoord Nederland weet BENEDMO onder andere het volgende te melden: “Ongehoord Nieuws: vooringenomen, onjuist en doorspekt met complottheorieën”. Daarbij wordt een link geplaatst naar de BENEDMO-partij die dit heeft onderzocht; journalisten van het KRO/NCRV-programma Pointer.

Wat vervolgens met Ongehoord Nederland gebeurde, is bekend: een verzoek tot opheffing van deze omroep bij de staatssecretaris voor Media.

“Vanuit het VS-belang worden allerlei initiatieven, overeenkomsten en nieuwe wetten bedacht om de VS te steunen in haar streven naar ‘duurzame’ wereldhegemonie. Of het nou om beleid over Oekraïne, gendergelijkheid, vaccinatiepolitiek, CO2 beleid, afbraak van de democratie, of de hetze rondom desinformatie gaat”

De VS en NAVO als oerbronnen van de desinformatie hype

Volgens het Amerikaanse Tablet Magazine is de hele Disinformation Hype afkomstig uit de VS. In een 43 pagina’s tellend artikel, legt hoofdredacteur Jacob Siegel van het blad uit dat alles begon met de jacht op vermeende communisten in de jaren vijftig door senator Joseph McArthy. 

De VS staat bol van de informatieoorlogen tegen vermeende vijanden, aldus Siegel. Denk aan The War on Terror zoals afgekondigd door George W. Bush na de aanval van 9 september 2001 op de New Yorkse Twin Towers.

Later deed Obama het nog eens dunnetjes over. Op 23 december 2016 tekende hij de Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act. Ook weer naar aanleiding van vermeende disinformatiecampagnes, ditmaal door Russen in 2015. Dezelfde aanleiding als die in 2018 door de EU is gebruikt om het Actieplan tegen Disinformatie voor de Europese Unie op te zetten.

Is het toeval dat de VS en de EU beiden dezelfde aanleiding – Russische desinformatie uit 2015 -gebruiken voor een omvangrijke organisatie tegen desinformatie? Nee, geen toeval maar weloverwogen samenwerking. Dat blijkt uit meerdere studies. Een belangrijke is hier te vinden. Op pagina 31 van dit rapport wordt uitgelegd dat de NAVO voor de verbinding tussen de VS en de EU zorgt voor gezamenlijk te ontwikkelen wetgeving en controlesystemen.

Pagina 32 vertelt dat de NAVO zich heeft gecommitteerd om met de EU samen te werken tegen desinformatiedreigingen.

Op deze pagina van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staan vele recente desinformatieactiviteiten en -samenwerkingen met buitenlandse partners als de EU vermeld. Halverwege vind je de samenwerking met de EU Internet waakhond EDMO.

De actuele, verkrampte westerse hiërarchie

Een opmerkelijk aantal Amerikaanse professoren in de economie verkondigt de opvatting dat de VS zich in haar laatste, verkrampte strijd om de wereldhegemonie bevindt. Enkele van deze heren zijn; Jeffrey Sachs, Richard Wolff en Michael Hudson. Ieder van hen heeft hierover meerdere interviews en lezingen op YouTube staan. Bijvoorbeeld dit filmpje. Een aantal van deze filmpjes zijn helaas weer verwijderd.

Alle drie beschrijven in hun werk dat de EU als pion, marionet van de VS wordt ingezet bij deze laatste poging om leider van de wereld te blijven. De hiërarchie is dus; (1) regering van de VS (2) regering van de EU (3) regeringen van EU-lidstaten. Vanuit het VS-belang worden allerlei initiatieven, overeenkomsten en nieuwe wetten bedacht om de VS te steunen in haar streven naar ‘duurzame’ wereldhegemonie. Of het nou om beleid over Oekraïne, gendergelijkheid, vaccinatiepolitiek, CO2 beleid, afbraak van de democratie of de hetze rondom desinformatie gaat. De oorsprong ligt in de VS en de EU en nationale Europese leiders volgen dit. Professor Sachs legt het in dit filmpje nog eens uit.

Inmiddels beginnen zich kleine scheurtjes te vertonen in de Europese volgzaamheid. President Macron deed al een oproep aan de rest van de EU om minder volgzaam aan de VS te zijn en meer zelfstandig banden met het buitenland – waaronder China – op te bouwen. 

Als je de lijn van dit artikel volgt, zijn niet organisaties als het WEF, de Bilderberg Group of de VN de oorzaak van de afbraak van democratie en welvaart in het westen, maar de VS. In een laatste poging het eigen vege lijf te redden. De lieden en instanties die dit steunen – binnen de leiding van de EU en nationale regeringen – doen dat in het nadeel van de eigen bevolking. We hebben andere leiders nodig. Ware globalisten. Niet degenen die zich daar tot dusver voor hebben uitgegeven, terwijl ze alleen de belangen van het neoliberalisme dienen. 

interessant artikel?