Gebruiksvoorwaarden Binformedia - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB

Gebruiksvoorwaarden Binformedia

Ten aanzien van de dienstverlening van B Informed Media gelden de volgende Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Eenieder die gebruik maakt van de website van B Informed Media – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1 – Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Content: alle inhoud die via een Uitgave wordt gepubliceerd, waaronder tekst, foto’s, video’s en computerprogrammatuur, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard is;
 2. Gebruik: het gebruik van een Uitgave in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, het downloaden en het uploaden van Content;
 3. Gebruiker: eenieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van een Uitgave;
 4. Gebruikerscontent: alle door een Gebruiker aan B informed Media aangeboden Content, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeboden (bijvoorbeeld via een uploadmogelijkheid of e-mail);
 5. Uitgave: elke door B Informed Media gepubliceerde digitale uitgave, zoals (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, inclusief de daarop gepubliceerde Content.

Artikel 2 – Inhoud website

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Ondanks de aandacht die B Informed Media heeft voor kwaliteit, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op de website steeds correct of volledig is.

B Informed Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. B Informed Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van je gegevens, apparatuur of programma’s.

Artikel 3 – Account aanmaken

Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op één of meerdere van onze websites gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en

deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om B Informed Media hier per direct van op de hoogte te stellen.

B Informed Media heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van Binformedia in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4 – Uitingen namens B Informed Media

B Informed Media is verantwoordelijk voor de inhoud van rechtstreeks van B informed Media afkomstige content. Derden die vervolgens gebruik maken van deze content of die content interpreteren of analyseren of daarover publiceren, zijn zelf verantwoordelijk voor dat gebruik, die interpretatie, die analyse of die publicatie. B Informed Media heeft geen derden gemachtigd of aangesteld om namens B Informed Media uitingen te doen of B Informed Media te vertegenwoordigen.

Artikel 5 – Links en verwijzingen naar andere sites

Uitgaven kunnen links naar andere sites bevatten. B Informed Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en geeft geen garanties over de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. B Informed Media is ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de uitgaven, waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten en handelsnaamrechten, berusten bij B Informed Media en/of bij haar licentiegevers. Het recht tot gebruik van een uitgave impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.

B Informed Media behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van de uitgaven uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van B Informed Media, niet toegestaan om (delen van) de uitgaven op enige wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. B Informed Media bepaalt van geval tot geval of en onder welke voorwaarden deze toestemming wordt verleend. Het is wel toegestaan zonder voorafgaande toestemming van B Informed Media naar een uitgave te linken en/of content te embedden. Het framen van een uitgave is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om de beveiliging van een uitgave of onderdelen daarvan te (proberen te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te (proberen te) belemmeren of te beperken.

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website worden behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In het Privacy Statement  en Cookie Statement is opgenomen waarvoor B Informed Media de informatie die over de gebruiker van de website wordt verzameld gebruikt en hoe de gebruiker deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen.

Artikel 8 – Gebruikerscontent

Gebruikerscontent mag:

 • niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendoms- en privacyrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of B Informed Media;
 • geen virussen, Trojaanse paarden of andere programmatuur bevatten die een uitgave kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade kan toebrengen aan B Informed Media en/of andere gebruikers.

Door het aanbieden van gebruikerscontent, op welke wijze dan ook, verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan B Informed Media en overige gebruikers conform de volgende regels:

 • met het aanbieden van gebruikerscontent verleen je B Informed Media een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of delen daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder via een Uitgave, via sociale media zoals Facebook, YouTube, Instagram of Twitter) alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;
 • met het aanbieden van Gebruikerscontent verleen je andere Gebruikers een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via een Uitgave toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent binnen de functionaliteiten van een Uitgave en voor zover dit onder deze voorwaarden expliciet is toegestaan.

B Informed Media behoudt zich het recht voor om:

 • Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze voorwaarden bepaalde;
 • Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen;
 • Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over Gebruikerscontent die strafbaar is.

Artikel 9 – Notice-and-takedown procedure

B Informed Media controleert de via de Uitgaven gepubliceerde Content niet automatisch. Als je van mening bent dat in een Uitgave gepubliceerde Gebruikerscontent onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via [mailadres]. Vermeld daarbij duidelijk de volgende informatie:

 • je naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • om welke Content het gaat, inclusief de URL van de pagina waarop de betreffende Content gepubliceerd is;
 • de reden dat deze Content verwijderd zou moeten worden, jouw relatie tot deze Content (voor zover van toepassing);
 • of sprake is van een spoedeisend belang;
 • overige relevante informatie.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. B Informed Media zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende Gebruikerscontent al dan niet wordt verwijderd en/of dat er andere maatregelen worden genomen.

Artikel 10 – Wijzigingen

B Informed Media behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Website. Wanneer de gebruiker na aanpassing gebruik blijft maken van de website, impliceert dit dat de gebruiker deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van een Uitgave of Content zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Opgemaakt en vastgesteld op 24 december 2021