Privacy Statement - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB

Privacy Statement

Binformedia respecteert uw privacy en neemt de bescherming daarvan serieus. De persoonsgegevens die u met ons deelt behandelen we vertrouwelijk. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, wat we doen om uw persoonsgegevens te beschermen, welke rechten u hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over uw gegevens en de bescherming van uw privacy. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

Wie is verantwoordelijk?

BInformedia is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de klantrelatie met Binformedia of potentiële klanten met wie Binformedia contact heeft gelegd of contact wenst te leggen;
 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.binformedia.nl en alle onderliggende en/of daaraan gekoppelde websites en/of website-pagina’s en applicaties (‘Websites’);
 • De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van promoties, nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Binformedia;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Binformedia of van wie Binformedia persoonsgegevens verwerkt.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Binformedia?

Binformedia verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Binformedia hebt verstrekt en persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de Websites. Het gaar hier onder meer om contactgegevens en gegevens over opdrachten, zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt als u contact met ons opneemt of met ons communiceert of als u een account aanmaakt. Persoonsgegevens die worden verkregen via of gegenereerd door onze Websites zijn onder meer gegevens over uw IP-adres, internetbrowser, taalinstellingen en gegevens over uw gebruik van onze Websites. Wij verzamelen deze gegevens door middel van het plaatsen van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar ons Cookie Statement.

Het registreren van je persoonsgegevens door het aanmaken van een account bij Binformedia is bedoeld om reacties te kunnen geven op de Websites en om – indien nodig – contact met u op te kunnen nemen ten aanzien van de door u geüploade Content.

Doeleinden

Binformedia gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waartoe u Binformedia een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie;
 • Het maken van gebruikersstatistieken van de Website.

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

Binformedia verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Toestemming. Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;
 • Uitvoering van de overeenkomst. Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het onder andere om ons belang om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze Website.

Verwerkers

Binformedia schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die in opdracht van Binformedia de persoonsgegevens verwerken. Binformedia sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. Binformedia werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners en dienstverleners die software- of hostingdiensten aanbieden. Verder zijn er ook ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

We zullen uw gegevens niet zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u op grond van de AVG een aantal rechten. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (art. 15 AVG), het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (art. 16 AVG), het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG) en het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om overdracht van uw gegevens te verzoeken (art. 20 AVG). Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens (art. 21 AVG). Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Hieronder worden uw rechten kort omschreven:

 • recht op inzage: u mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld en daarvan een afschrift verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u maar van een derde die uw persoonsgegevens verwerkt hebben ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit deze informatie is ontvangen;
 • recht op rectificatie: u mag altijd vragen om uw gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen indien deze onjuist en/of incompleet in onze administratie zijn verwerkt;
 • recht op gegevenswissing: u mag altijd verzoeken om uw gegevens te verwijderen indien u niet wilt dat wij bepaalde gegevens van u bewaren. Dit wordt ook wel ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd;
 • recht op beperking: u kunt altijd vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken;
 • recht op overdracht: u kunt altijd verzoeken om uw persoonsgegevens op te vragen en/of aan een derde over te (laten) dragen. Dit wordt ook wel het recht op data portabiliteit genoemd. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of aan de door u aangewezen derde worden verzonden; en
 • recht op bezwaar: u kunt (onder omstandigheden) bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

BInformedia bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn kan per soort persoonsgegevens verschillen.

Gegevens die wij via onze website verkrijgen worden voor maximaal twee weken bewaard, waarna deze uit ons systeem worden verwijderd. Wij kunnen cookies gebruiken die gegevens op uw apparaat kunnen plaatsen en lezen. Deze cookies blijven bewaard voor de duur van de sessie, dan wel maximaal tot dat de cookie door u wordt verwijderd. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze Cookie Statement.

Wij kunnen voor statistische doeleinden persoonsgegevens anonimiseren en op geaggregeerd niveau bewaren. Hier is geen maximale bewaartermijn aan verbonden.

Beveiliging

BInformedia zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen. De door ons genomen maatregelen zijn onder meer:

 • dat alle gegevens via de Website versleuteld en via een beveiligde verbinding worden verzonden door middel van SSL/TLS verbindingen;
 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van een datalek, neem dan gelijk contact met ons op.

Links naar andere websites

Op onze Website kunt u advertenties of links naar andere websites aantreffen. BInformedia is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens. We raden aan om de privacy statement van de derde partij te lezen wanneer je een website van een derde partij bezoekt.

Vragen of klachten?

Als u vragen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens of over ons Privacy Statement, neemt u contact op via info@binformedia.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Raadpleeg daarom regelmatig dit Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid. De huidige versie van dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 24 december 2021.