Privacy-cookies-algemene voorwaarden - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB

Privacy- Cookies- Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Binformedia

Ten aanzien van de dienstverlening van Binformedia gelden de volgende gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Eenieder die gebruik maakt van de website van Binformedia – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1 – Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Content: alle inhoud die via een Uitgave wordt gepubliceerd, waaronder tekst, foto’s, video’s en computerprogrammatuur, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard is;
 2. Gebruik: het gebruik van een Uitgave in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, het downloaden en het uploaden van Content;
 3. Gebruiker: eenieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van een Uitgave;
 4. Gebruikerscontent: alle door een Gebruiker aan Binformedia aangeboden Content, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeboden (bijvoorbeeld via een uploadmogelijkheid of e-mail);
 5. Uitgave: elke door Binformedia gepubliceerde digitale uitgave, zoals (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, inclusief de daarop gepubliceerde Content.

Artikel 2 – Inhoud website

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Ondanks de aandacht die Binformedia heeft voor kwaliteit, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op de website steeds correct of volledig is.

Binformedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Binformedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de

website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van je gegevens, apparatuur of programma’s.

Artikel 3 – Account aanmaken

Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op één of meerdere van onze websites gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en

deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om Binformedia hier per direct van op de hoogte te stellen.

Binformedia heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van Binformedia in strijd handelt met  deze voorwaarden.

Artikel 4 – Uitingen namens Binformedia

Binformedia is verantwoordelijk voor de inhoud van rechtstreeks van Binformedia afkomstige Content. Derden die vervolgens Gebruik maken van deze Content of die Content interpreteren of analyseren of daarover publiceren, zijn zelf verantwoordelijk voor dat gebruik, die interpretatie, die analyse of die publicatie. Binformedia heeft geen derden gemachtigd of aangesteld om namens Binformedia uitingen te doen of Binformedia te vertegenwoordigen.

Artikel 5 – Links en verwijzingen naar andere sites

Uitgaven kunnen links naar andere sites bevatten. Binformedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en geeft geen garanties over de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Binformedia is ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgaven, waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten en handelsnaamrechten, berusten bij Binformedia en/of bij haar licentiegevers. Het recht tot Gebruik van een Uitgave impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.

Binformedia behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van de Uitgaven uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Binformedia, niet toegestaan om (delen van) de Uitgaven op enige wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Binformedia bepaalt van geval tot geval of en onder welke voorwaarden deze toestemming wordt verleend. Het is wel toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Binformedia naar een Uitgave te linken en/of Content te embedden. Het framen van een Uitgave is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om de beveiliging van een uitgave of onderdelen daarvan te (proberen te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden te (proberen te) belemmeren of te beperken.

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website worden behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In het Privacy Statement en Cookie Statement is opgenomen waarvoor Binformedia de informatie die over de gebruiker van de website wordt verzameld gebruikt en hoe de gebruiker deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen.

Artikel 8 – Gebruikerscontent

Gebruikerscontent mag:

 • niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendoms- en privacy rechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Binformedia;
 • geen virussen, Trojaanse paarden of andere programmatuur bevatten die een uitgave kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade kan toebrengen aan Binformedia en/of andere gebruikers.

Door het aanbieden van gebruikerscontent, op welke wijze dan ook, verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan Binformedia en overige Gebruikers conform de volgende regels:

 • met het aanbieden van Gebruikerscontent verleen je Binformedia een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die gebruikerscontent of delen daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder via een uitgave, via sociale media zoals Facebook, YouTube, Instagram of Twitter) alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;
 • met het aanbieden van gebruikerscontent verleen je andere gebruikers een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via een uitgave toegang te verschaffen tot die gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die gebruikerscontent binnen de functionaliteiten van een uitgave en voor zover dit onder deze voorwaarden expliciet is toegestaan.

Binformedia behoudt zich het recht voor om:

 • Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze voorwaarden bepaalde;
 • Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen;
 • Opsporingsinstanties op hun verzoek int e lichten over gebruikerscontent die strafbaar is.

Artikel 9 – Notice-and-takedown procedure

Binformedia controleert de via de uitgaven gepubliceerde content niet automatisch. Als je van mening bent dat in een uitgave gepubliceerde gebruikerscontent onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via info@binformedia.nl. Vermeld daarbij duidelijk de volgende informatie:

 • je naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • om welke content het gaat, inclusief de URL van de pagina waarop de betreffende content gepubliceerd is;
 • de reden dat deze content verwijderd zou moeten worden, jouw relatie tot deze content (voor zover van toepassing);
 • of sprake is van een spoedeisend belang;
 • overige relevante informatie.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. Binformedia zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende Gebruikerscontent al dan niet wordt verwijderd en/of dat er andere maatregelen worden genomen.

Artikel 10 – Wijzigingen

Binformedia behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Website. Wanneer de gebruiker na aanpassing gebruik blijft maken van de website, impliceert dit dat de gebruiker deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over deze gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van een uitgave of content zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam

Opgemaakt en vastgesteld op 24 december 2021

Privacy Statement

Binformedia respecteert uw privacy en neemt de bescherming daarvan serieus. De persoonsgegevens die u met ons deelt behandelen we vertrouwelijk. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, wat we doen om uw persoonsgegevens te beschermen, welke rechten u hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over uw gegevens en de bescherming van uw privacy. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

Wie is verantwoordelijk?

Binformedia is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de klantrelatie met Binformedia of potentiële klanten met wie Binformedia contact heeft gelegd of contact wenst te leggen;
 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.binformedia.nl en alle onderliggende en/of daaraan gekoppelde websites en/of website-pagina’s en applicaties (‘Websites’);
 • De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van promoties, nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Binformedia;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Binformedia of van wie Binformedia persoonsgegevens verwerkt.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Binformedia?

Binformedia verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Binformedia hebt verstrekt en persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de Websites. Het gaar hier onder meer om contactgegevens en gegevens over opdrachten, zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt als u contact met ons opneemt of met ons communiceert of als u een account aanmaakt. Persoonsgegevens die worden verkregen via of gegenereerd door onze Websites zijn onder meer gegevens over uw IP-adres, internetbrowser, taalinstellingen en gegevens over uw gebruik van onze Websites. Wij verzamelen deze gegevens door middel van het plaatsen van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar ons Cookie Statement.

Het registreren van je persoonsgegevens door het aanmaken van een account bij Binformedia is bedoeld om reacties te kunnen geven op de websites en om – indien nodig – contact met u op te kunnen nemen ten aanzien van de door u geüploade content.

Doeleinden

Binformedia gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waartoe u Binformedia een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie;
 • Het maken van gebruikersstatistieken van de Website.

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

Binformedia verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Toestemming. Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;
 • Uitvoering van de overeenkomst. Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het onder andere om ons belang om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Verwerkers

Binformedia schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die in opdracht van Binformedia de persoonsgegevens verwerken. Binformedia sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. Binformedia werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners en dienstverleners die software- of hostingdiensten aanbieden. Verder zijn er ook ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

We zullen uw gegevens niet zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u op grond van de AVG een aantal rechten. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (art. 15 AVG), het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (art. 16 AVG), het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG) en het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook het recht om overdracht van uw gegevens te verzoeken (art. 20 AVG). Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens (art. 21 AVG). Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Hieronder worden uw rechten kort omschreven:

 • recht op inzage: u mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld en daarvan een afschrift verzoeken;
 • persoonsgegevens verwerkt hebben ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit deze informatie is ontvangen;
 • recht op rectificatie: u mag altijd vragen om uw gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen indien deze onjuist en/of incompleet in onze administratie zijn verwerkt;
 • recht op gegevenswissing: u mag altijd verzoeken om uw gegevens te verwijderen indien u niet wilt dat wij bepaalde gegevens van u bewaren. Dit wordt ook wel ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd;
 • recht op beperking: u kunt altijd vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken;
 • recht op overdracht: u kunt altijd verzoeken om uw persoonsgegevens op te vragen en/of aan een derde over te (laten) dragen. Dit wordt ook wel het recht op data portabiliteit genoemd. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of aan de door u aangewezen derde worden verzonden; en
 • recht op bezwaar: u kunt (onder omstandigheden) bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Binformedia bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn kan per soort persoonsgegevens verschillen.

Gegevens die wij via onze website verkrijgen worden voor maximaal twee weken bewaard, waarna deze uit ons systeem worden verwijderd. Wij kunnen cookies gebruiken die gegevens op uw apparaat kunnen plaatsen en lezen. Deze cookies blijven bewaard voor de duur van de sessie, dan wel maximaal tot dat de cookie door u wordt verwijderd. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze Cookie Statement.

Wij kunnen voor statistische doeleinden persoonsgegevens anonimiseren en op geaggregeerd niveau bewaren. Hier is geen maximale bewaartermijn aan verbonden.

Beveiliging

Binformedia zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen. De door ons genomen maatregelen zijn onder meer:

 • dat alle gegevens via de Website versleuteld en via een beveiligde verbinding worden verzonden door middel van SSL/TLS verbindingen;
 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van een datalek, neem dan gelijk contact met ons op.

Links naar andere websites

Op onze website kunt u advertenties of links naar andere websites aantreffen. Binformedia is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens. We raden aan om de privacy statement van de derde partij te lezen wanneer je een website van een derde partij bezoekt.

Vragen of klachten?

Als u vragen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens of over ons Privacy Statement, neemt u contact op via info@binformedia.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Raadpleeg daarom regelmatig dit Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid. De huidige versie van dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 24 december 2021.

Cookie Statement

Dit Cookie Statement heeft betrekking op het gebruik van cookies en andere technieken zoals (web)beacons op onze website www.binformedia.nl en alle onderliggende en/of daaraan gekoppelde websites en website-pagina’s (‘Websites’).

In dit Cookie Statement leggen wij uit wat cookies zijn, waarvoor wij cookies gebruiken en welke specifieke cookies dat zijn. Ook wordt hierin uitgelegd hoe u het gebruik van cookies kunt accepteren, weigeren of blokkeren en hoe u (reeds) geplaatste cookies kunt verwijderen. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy, gebruiksvriendelijkheid en transparantie over het gebruik van cookies, wordt u geadviseerd om dit Cookie Statement zorgvuldig te lezen.

Wie is verantwoordelijk?

Binformedia is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies op de Websites.

Wat zijn cookies en waarvoor gebruiken wij cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze Website wordt meegestuurd en door uw browser op (de harde schijf van) uw apparaat wordt opgeslagen. Een cookie bevat gegevens die het mogelijk maken dat je browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan de Website.

Met behulp van cookies volgen, analyseren en gebruiken wij uw ervaring met onze Website en proberen deze waar nodig te optimaliseren. We gebruiken cookies ook om ons websiteverkeer te analyseren en delen informatie over uw gebruik van onze Website met partners voor analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen door een cookie. Wel worden de voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden. Wij willen benadrukken dat de cookies die wij gebruiken ook voor u veilig te gebruiken zijn.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies: Dit zijn noodzakelijke cookies die helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot (beveiligde gedeelten van) onze website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan onze website niet naar behoren werken. Voor het gebruik van deze privacy-vriendelijke cookies is uw expliciete toestemming niet vereist. Wel informeren wij u hierover in de cookiemelding.

De functionele cookies die wij gebruiken en de bewaartermijn daarvan zijn hieronder weergegeven.

NaamTypeAanbiederDoelBewaartermijn
_grecaptchaLocalStoragegoogle.comWordt gebruikt tegen spam.Sessie
VISITOR_INFO1_LIVEHTTPyoutube.comWordt gebruikt om bandbreedte schattingen te maken.6 maanden

Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden en om te begrijpen hoe u onze Website gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze cookies meten hoe u onze Website gebruikt, door het bijhouden van statistieken. Voor het gebruik van deze cookies is uw expliciete toestemming niet vereist. Wel informeren wij u hierover in de cookiemelding.

De analytische cookies die wij gebruiken en de bewaartermijn daarvan zijn hieronder weergegeven.

NaamTypeAanbiederDoelBewaartermijn
_gaHTTPgoogle.comRegistreert unieke ID die gebruikt wordt om statistische data over gebruikers van de website bij te houden.2 jaar
_gat_UA#HTTPgoogle.comGebruikt door Google Analytics om requests te behandelen.1 minuut
_gidHTTPgoogle.comRegistreert een unieke ID die gebruikt wordt om statische data over gebruikers van de website bij te houden.1 dag
_ga-disable-HTTPgoogle.comGebruikt om de Google Analytics data voorziening stop te zetten.Sessie

Tracking cookies: Deze cookies worden gebruikt voor onder andere marketingdoeleinden. Hiermee kan uw surf- en zoekgedrag worden geanalyseerd en kunnen wij te weten komen of u naast onze Website ook op andere website(s) bijvoorbeeld uit ons netwerk bent geweest. Voor het gebruik van deze cookies is uw expliciete toestemming wel vereist. Deze geeft u in de cookiemelding, door middel van het aanvinken van de button met de tekst ‘accepteer’.

De tracking cookies die wij gebruiken en de bewaartermijn daarvan zijn hieronder weergegeven.

NaamTypeAanbiederDoelBewaartermijn
YSCHTTPyoutube.comOpslaan en tracken van interactie.Sessie

Let op: Tracking cookies kunnen worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die van uw bezoek aan andere websites wordt verkregen. Het opgestelde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en andere contactgegevens zoals bij ons bekend.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics als statistiekenprogramma om informatie uit analytische cookies te verwerken. De statistieken leren ons hoe onze Website bezocht wordt en wat goede

en minder goede inhoud van onze Website is en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Met deze informatie proberen wij onze Website beter te maken. Wanneer wij Google Analytics gebruiken worden er gegevens met Google gedeeld. Maar geen zorgen; uw IP-adres wordt geanonimiseerd en er worden verder geen andere persoonsgegevens van u verwerkt en/of met Google gedeeld.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de Websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan de informatie die met haar is gedeeld aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die met Google wordt gedeeld, wordt door Google opgeslagen op servers in Ierland of de Verenigde Staten van Amerika (VS). Voor Ierland geldt dat de AVG onverkort van toepassing is en uw privacy aldus gewaarborgd is. Voor de VS geldt dat de AVG vereist dat bedrijven moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden voordat persoonsgegevens aan hun kunnen worden overgedragen. Voor naleving van deze vereiste maakt Google gebruik van Standaard contractclausules voor relevante gegevensoverdrachten. Google streeft bovendien naar een wettelijke basis voor gegevensoverdrachten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens en dat het delen van persoonsgegevens met Google volgens de AVG vooralsnog is toegestaan.

Cookies accepteren, weigeren of blokkeren

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze Website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw

toestemming nodig. Bij het (eerste) bezoek op onze Website, wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies. In de cookiemelding geven wij u de keuze om (tracking) cookies te accepteren, te weigeren of te blokkeren.

Accepteren: Door cookies te accepteren, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies op uw apparaat. Tegelijkertijd plaatsen wij functionele en analytische cookies op uw apparaat, zodat u onder meer bij een volgend bezoek op de website niet opnieuw een cookiemelding zult ontvangen.

Weigeren: U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren door de cookiemelding te weigeren. Door te weigeren, geeft u aan cookies niet te accepteren. Wij zullen die dan ook niet op uw apparaat plaatsen en het gebruik van cookies beperken tot privacy-vriendelijke functionele en analytische cookies.

Blokkeren: Als u helemaal geen cookies wilt, kunt u in de instellingen van uw browser het gebruik van cookies blokkeren. Dat zouden wij jammer vinden, aangezien statistieken over het gebruik van onze Website ons waardevolle inzichten opleveren.

Let op: Het blokkeren en/of weigeren van cookies heeft geen vergaande gevolgen voor uw gebruik van onze Website. Bepaalde onderdelen en/of de inhoud van onze Website kunnen echter mogelijk minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Cookies verwijderen

Mocht u besluiten dat u reeds geplaatste cookies wilt verwijderen, dan kunt u die eenvoudig verwijderen via uw browser. Gebruik hiervoor de links hieronder voor een handleiding bij uw browser.

Let op: Het kan zijn dat cookies gegevens vasthouden, zoals een automatisch ingelogd account, van andere dan onze Website. Bedenk daarom goed of u misschien toegang tot een account van/op een andere website/platform verliest door het verwijderen van cookies.

Vragen of klachten?

Als u vragen of klachten hebt over het gebruik van cookies of over ons Cookie Statement, neemt u contact op via info@binformedia.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. Raadpleeg daarom regelmatig dit Cookie Statement voor een update van ons cookiebeleid. De huidige versie van dit Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2022.