Donatievoorwaarden - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB

Donatievoorwaarden

U zult doneren aan Binformedia B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 84069163.

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.binformedia.nl aan Binformedia wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Binformedia behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Binformedia

Elke betaling die via www.binformedia.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Binformedia en zal door Binformedia worden aangewend voor de doelstellingen van het platform. Restitutie is niet mogelijk. Binformedia neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Binformedia bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Binformedia de donatie zal aanwenden voor de doelstellingen van het platform. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

Binformedia verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Binformedia verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Binformedia (tenzij de donateur anders heeft aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Binformedia stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Het is ook mogelijk om anoniem te doneren.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De gebruiksvoorwaarden op de website van Binformedia zijn onverkort van toepassing.